ഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിശകലനവും പുരോഗതിയും

 

വ്യവസായ ഏരിയ/ വ്യവസായ പ്ലോട്ടുകളുടെ വിശകലനം
ക്രമ. നം ജില്ല ജില്ലയിലെ ഡി.എ/ഡി.പി കളുടെ എണ്ണം ആകെ വിസ്തൃതി
(ഏക്കർ)
അലോട്ട് ചെയ്ത ഏരിയ (ഏക്കർ) പ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നയൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ കോടതികേസുകളുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം
1 തിരുവനന്തപുരം 2 136.17 107.46 255 212 7
2 കൊല്ലം 2 42.437 19.59 54 50 7
3 പത്തനംതിട്ട 1 21.64 15.73 86 80 1
4 ആലപ്പുഴ 6 151.8 131.207 231 190 23
5 കോട്ടയം 3 46 41.4702 251 251 3
6 ഇടുക്കി 1 5.17 4.58 16 11  
7 എറണാകുളം 6 837.96 752.72 780 712 12
8 തൃശ്ശൂർ 6 124.686 93.440 237 218 8
9 പാലക്കാട് 5 711.860 695.020 367 286 34
10 മലപ്പുറം 1 14.63 6.15 32 31 0
11 കോഴിക്കോട് 2 33.060 10.300 37 36 2
12 കണ്ണൂർ 1 59.31 46.52 173 173 1
13 കാസർഗോഡ് 4 340.480 140.250 115 38 11
ആകെ 40 2525.203 2064.438 2634 2288 109