റിസോഴ്സ്സ് പേഴ്സണ്‍ എഴുത്ത്പരീക്ഷയുടെയും,അഭിമുഖത്തിന്റെയും അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക