തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണന്ന പ്രോൽസാഹനത്തിനായി സംസ്ഥാന വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ,തിരുവനന്തപുരം VJT ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 4 ദിവസത്തെ പ്രദർശന വിപണനമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു, വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി. രാജീവ് നിർവ്വഹിച്ചു ,16.03.22 മുതൽ 19.03.22 വരെ രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണ് പ്രദർശന സമയം .ജില്ലയിലെ 52 ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ ഉൽപന്നകൾ വിപണനമേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു