വ്യവസായ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇന്റേണ്‍സിന്റെ നിയമനം- അഭിമുഖത്തിനുള്ള ചുരുക്കപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.