വ്യവസായ വകുപ്പിലേക്കുള്ള ഇന്റേണ്‍സിന്റെ നിയമനം-ജില്ല തിരിച്ചുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.