വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം

ശ്രീ.എ.സി.മൊയ്തീനാണ് വ്യവസായ വാണിജ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. ശ്രീ.ടി.കെ.ജോസ് ഐ.എ.എസ്-ആണ് നിലവില് വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി. വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം വികാസ്ഭവനിലാണ്. 

Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram