വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം

ശ്രീ.ഇ.പി.ജയരാജാണ് വ്യവസായ വാണിജ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. ഡോ.കെ.ഇളങ്കോവന്‍ ഐ.എ.എസ്-ആണ് നിലവില് വകുപ്പിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി. വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം വികാസ്ഭവനിലാണ്. 

Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram