പത്രക്കുറിപ്പുകൾ 

തീയതി വിവരണം കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് 
 09.05.2022 പുന്നപ്ര ബഹുനില വ്യവസായ സമുച്ചയത്തിന്റെയും, വിവിധോദ്ദേശ്യ വ്യാപാര പ്രോത്സാഹന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിര്‍മ്മാണ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
25.02.2022 വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പുതുക്കിയ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക