നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്

തീയതി

വിവരണം

കൂടുതല്‍ അറിയുന്നതിന്

18.05.2022

വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിന്റര്‍ ടോണര്‍, ഫാക്സ് മെഷിന്‍ ടോണര്‍ എന്നിവ റീഫില്‍ ചെയ്യുന്നതിനും റീമാനുഫാക്ചര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ദര്‍ഘാസ്-

ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക....

 

21.04.2022

ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരമേള (I.I.T.F)-2021 റിപ്പോര്‍ട്ട് 

ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക....

 19.09.2019

സംസ്ഥാന ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ അവാര്‍ഡ് 2019 അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ( നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക....