തകര്‍ച്ച നേരിടുന്ന എംഎസ്എംഇ-കളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

തകർച്ച നേരിടുന്ന പീഡിത വ്യവസായങ്ങളെ പുനഃരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും, അവയുടെ ഉത്പാദന രഹിതമായ ആസ്തികളെ ഉത്പാദന ആസ്തികളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹമായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സാമ്പത്തിക സഹായവും, മറ്റു കൈതാങ്ങ് സഹായവും നല്കുന്നു.

പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമാകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

I)നിലവിലുള്ള വായ്പയുടെ പുനഃക്രമീകരണം

നിലവിലുള്ള വായ്പ പുനഃക്രമീകരിക്കാനും, വിദഗ്ധസമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുനഃരുദ്ധാരണ പദ്ധതി രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികമായി മൂലധന/ പ്രവർത്തന വായ്പ അനുവദിക്കാനും ധനകാര്യ സ്ഥാപനം തയ്യാറായാൽ താഴെ പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

a) മാർജിൻ മണി ഗ്രാന്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനം അധികമായി അനുവദിയ്ക്കുന്ന മൂലധന/ പ്രവർത്തന വായ്പയുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിന്റെ 50%, പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാന്റ് ആയി ലഭിയ്ക്കും.

b) പലിശയിളവ് അധികമായി അനുവദിയ്ക്കുന്ന മൂലധന/ പ്രവർത്തന വായ്പയ്ക്ക് ആദ്യവർഷം അടയ്ക്കുന്ന പലിശ, പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ യൂണിറ്റിന് തിരികെ നൽകും.

II)പുനഃരാരംഭ സഹായം

വിദഗ്ധസമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുനഃരുദ്ധാരണ പദ്ധതി രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഒറ്റത്തവണ പുനഃരാരംഭ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു.

a) ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വായ്പാ സഹായമില്ലാതെ അധികമായി വാങ്ങുന്ന മെഷിനറിയുടെ വിലയുടെ 50% പരമാവധി 1.50 ലക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായമായി നൽകുന്നു.
b) നിലവിലുള്ള മെഷിനറിയുടെയും, കെട്ടിടത്തിന്റെയും അനിവാര്യമായ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കുള്ള ചെലവിന്റെ 50% പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ യൂണിറ്റിന് തിരികെ നൽകും.

IIi)നിയമപ്രകാരമുള്ള കുടിശ്ശികകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം

കെ.എസ്.ഇ.ബി., ജി.എസ്.ടി., എക്സൈസ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട നിയമപ്രകാരമുള്ള കുടിശ്ശികകൾ തീർക്കുന്നതിന് 50% ശതമാനം പരമാവധി 40,000 രൂപ, വിദഗ്ധസമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുനഃരുദ്ധാരണ പദ്ധതി രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്നു. പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി രേഖ (Revival Project Report) തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവിന്റെ 100% (ഒരു യൂണിറ്റിന് പരമാവധി 10,000 രൂപ) തിരികെ നൽകുന്നു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരള സ്ട്രെസ്സ്ട് എംഎസ്എംഇകളുടെ പുനരുജ്ജീവനവും പുനരധിവാസ പദ്ധതി-സ്കീമിനായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ജില്ലാ തല ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമ നം. ജില്ല ജനറല്‍ മാനേജര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ് നം.
1 തിരുവനന്തപുരം അജിത്ത്. എസ് 9188127001 കാഞ്ചന എം മാനേജര്‍ 9497009214 0471-2326756
2 കൊല്ലം ബിജു കുര്യന്‍ 9188127002 ദിനേശ് ആര്‍ മാനേജര്‍ 9446108519 0474--2302774
3 പത്തനംതിട്ട അനില്‍കുമാര്‍ പി. എന്‍ 9446545440 മിനി മോള്‍ മാനേജര്‍ 9495110555 0468-2214639
4 ആലപ്പുഴ രഞ്ജിത് സി. ഒ 8281936494 അജിത്ത്മോന്‍ കെ.എസ് മാനേജര്‍ 9496333376 0477-2241632 / 0477-2241272
5 കോട്ടയം എം. വി. ലൌലി 9188127005 അര്‍ജുനന്‍ പിള്ളൈ. ആര്‍ മാനേജര്‍ 9446594808 0481-2573259
6 ഇടുക്കി പി. എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍ 9188127006 സാഹില്‍ മുഹമ്മദ് മാനേജര്‍ 7012946527 0486-2235507
7 എറണാകുളം നജീബ് പി. എ 9188127011 ഷീബ എസ് മാനേജര്‍ 9605381468 0484-2421360
8 തൃശ്ശൂര്‍ കെ. എസ് കൃപ കുമാർ 9446384841 സജി. എസ് മാനേജര്‍ 9947123325 0487-2361945
9 പാലക്കാട് സി. ജയ 9496176157 ഗിരീഷ്‌ . എം മാനേജര്‍ 9495135649 0491-2505408
10 മലപ്പുറം കെ എസ് ശിവകുമാർ 9188127010 രഞ്ജിത് ബാബു മാനേജര്‍ 9846888331 0483-2737405
11 കോഴിക്കോട് ബിജു. പി. എബ്രഹാം 9446384433 ഗിരീഷ്‌. ഐ മാനേജര്‍ 8714140978 0495-2765770
12 വയനാട് വിനോദ് കുമാര്‍ എസ് 9048290020 അനീഷ്‌ നായര്‍. എം മാനേജര്‍ 8848109505 0493-6202485
13 കണ്ണൂര്‍ ടി. ഒ ഗംഗാധരന്‍ 9497857014 ഷമ്മി എസ്.കെ മാനേജര്‍ 9446675700 0497-2700928
14 കാസര്‍ഗോഡ്‌ സജിത്ത് കുമാര്‍ കെ 9847747025 സജിത്ത് കുമാര്‍.കെ മാനേജര്‍ 9847747025 0499-4255749