പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ ദായക പദ്ധതി [പി എം ഇ ജി പി]

പഴയ ആർ‌ഇജി‌പിയും പി‌എം‌ആർ‌വൈ സ്കീമും ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിഎംഇജിപി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സ്കീം ആണ്. കെവിഐസി, സ്റ്റേറ്റ് / യുടി ഖാദി & വി ഐ ബോർഡുകൾ വഴി ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഗ്രാമ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും കെവിഐസി / കെവിഐബി / ഡിഐസി എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ യഥാക്രമം 30:30:40 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യം:

പുതിയ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ/പ്രോജക്ടുകൾ/മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക.

ഗുണഭോക്താക്കൾ:

ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴികെ ഗ്രാമ വ്യവസായ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പുതിയ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾക്കും പി എം ഇ ജി പി ബാധകമാണ്. നിലവിലുള്ള/പഴയ യൂണിറ്റുകൾ യോഗ്യമല്ല.

ലഭ്യമായ ധന സഹായം: 

 

ഇനം


പൊതു വിഭാഗം

 

പ്രത്യേക വിഭാഗം [SC/ST/OBC/Women/Ph/Ex-service]

 

നഗര പ്രദേശം

 

ഗ്രാമീണ മേഖല

 

നഗര പ്രദേശം

 

ഗ്രാമീണ മേഖല


മാർജിൻ മണി


15%


25%

25%


35%


പ്രൊമോട്ടറുടെ  വിഹിതം


10%


10%


5%


5%


 കുറിപ്പ്:

  • നഗരപ്രദേശത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോർപ്പറേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രോജക്ടിന്റെ/യൂണിറ്റിന്റെ പരമാവധി ചെലവ് Rs.25 ലക്ഷം.
  • ബിസിനസ്/സേവന മേഖലയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രോജക്ടിന്റെ/യൂണിറ്റിന്റെ പരമാവധി ചെലവ് Rs. 10 ലക്ഷം.
  • മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവിന്റെ ബാക്കി തുക ബാങ്കുകൾ ടേം ലോണായി നൽകും.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ:

 • 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും
 • പി എം ഇ ജി പി-യുടെ കീഴിൽ പ്രോജക്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായത്തിന് ഉയർന്ന വരുമാന പരിധിയും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയും ഉണ്ടാകില്ല.
 • നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും ബിസിനസ് /സേവന മേഖലയിൽ 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പട്ടിക: 

 • മാംസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ബിസിനസ്സ്.
 • ബീഡി/പാൻ/സിഗരറ്റ്/സിഗരറ്റ്, മദ്യം, പുകയില, കള്ള് മുതലായ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ബിസിനസ്സ്.
 • തേയില, കാപ്പി, റബ്ബർ തുടങ്ങിയ തോട്ടവിളകൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വ്യവസായവും ബിസിനസും
 • 20 മൈക്രോണിൽ താഴെ കട്ടിയുള്ള പോളിത്തീൻ ക്യാരി ബാഗുകളുടെ നിർമ്മാണവും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന റീസൈക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ക്യാരി ബാഗുകളുടെയോ കണ്ടെയ്നറുകളുടെയോ നിർമ്മാണം.
 • പഷ്മിന വൂൾ പ്രോസസ്സിംഗ് പോലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും ഹാൻഡ് സ്പിന്നിങ് , ഹാൻഡ് വീവിങ് , സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള ഖാദി പ്രോഗ്രാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിൽപ്പന കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.
 • ഗ്രാമീണ ഗതാഗതം

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പി.എം.ഇ.ജി.പി-സ്കീമിനായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ജില്ലാ തല ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമ നം. ജില്ല ജനറല്‍ മാനേജര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ് നം.
1 തിരുവനന്തപുരം അജിത്ത് എസ് 9188127001 കാഞ്ചന എം മാനേജര്‍ 9497009214 0471-2326756
2 കൊല്ലം ബിജു കുര്യന്‍ 9188127002 സജീവ്‌ കുമാര്‍ കെ.എസ് ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9497274218 0474--2302774
3 പത്തനംതിട്ട അനില്‍കുമാര്‍ പി.എന്‍ 9188127003 മായ ആര്‍ മാനേജര്‍ 9497851799 4682214639
4 ആലപ്പുഴ രഞ്ജിത് സി.ഒ 8281936494 ലീല ദേവി എസ് മാനേജര്‍ 9207085586 O4772241272
5 കോട്ടയം എം.വി. ലൌലി 9188127005 ജ്യോതിലക്ഷ്മി മാനേജര്‍ 8281384247 481-2573259
6 ഇടുക്കി പി.എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍ 9188127006 സാഹില്‍ മുഹമ്മദ് മാനേജര്‍ 7012946527 048-62235507
7 എറണാകുളം നജീബ് പി. എ 9188127011 രഞ്ചു മണി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 9446606178 0484-2421360
8 തൃശ്ശൂര്‍ കെ. എസ് കൃപ കുമാർ 9446384841 ജിഷ കെ.എ മാനേജര്‍ 9447806550 0487-2361945
9 പാലക്കാട് സി. ജയ 9496176157 സ്വപ്ന പി മാനേജര്‍ 9946407570 0491-2505408
10 മലപ്പുറം കെ എസ് ശിവകുമാർ 9188127010 രഞ്ജിത് ബാബു മാനേജര്‍ 9846888331 0483-2737405
11 കോഴിക്കോട് ബിജു പി എബ്രഹാം 9446384433 രാജീവ്‌ കെ മാനേജര്‍ 9446520941 0495-2765770
12 വയനാട് വിനോദ് കുമാര്‍ എസ് 9048290020 അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് എ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 9495891601 04936 202485
13 കണ്ണൂര്‍ ടി. ഒ ഗംഗാധരന്‍ 9497857014 ഷമ്മി എസ്. കെ മാനേജര്‍ 9446675700 0497-2700928
14 കാസര്‍ഗോഡ്‌ സജിത്ത് കുമാര്‍ കെ 9847747025 രേഖ ആര്‍ മാനേജര്‍ 7012593047 0499-4255749