പിഎം എഫ്എംഇ പദ്ധതി

 • മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സംരംഭങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും, ഈ സംരംഭങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസിങ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് Formalization of Micro Food Processing Enterprises.
 • ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള ചെലവ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ 60:40 അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടും
 • സ്കീം ഒരു ജില്ലാ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് (ഒ ഡി ഒ പി) സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്
 • ഒരു ജില്ലയിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലസ്റ്റർ ഒ ഡി ഒ പി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം
 • ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ അടങ്ങുന്ന ഒ ഡി ഒ പി ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാകാം
 • മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 • പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ, വ്യക്തികൾക്കോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ ആകട്ടെ ഒ ഡി ഒ പി  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി മാത്രമേ പിന്തുണക്കുകയുള്ളൂ.
 • പൊതുവായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ഒ ഡി ഒ പി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും
 • സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വിപണനത്തിനും ബ്രാൻഡിംഗിനുമുള്ള പിന്തുണ, ഒ ഡി ഒ പി ഉൽപ്പന്നമല്ലാത്ത ജില്ലകളുടെ അതേ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം.

വ്യക്തിഗത മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ

 • ക്രെഡിറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി - യോഗ്യതയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ചെലവിന്റെ 35% യൂണിറ്റിന് പരമാവധി പരിധി 10 ലക്ഷം രൂപ.
 • പ്രോജക്ട് ചെലവിന്റെ 10% ഗുണഭോക്തൃ സംഭാവന ആയിരിക്കണം, ബാക്കി തുക ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയാണ്
 • ജില്ലാ തലത്തിലാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.
 • ലഭിച്ച അപേക്ഷ ജില്ലാതല സമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കും
 • ജില്ലാ ലെവൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾക്ക്, ആവശ്യമായ രേഖകൾക്കൊപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും സഹിതം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകളിൽ സമർപ്പിക്കണം

ഗ്രൂപ്പ് വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള പിന്തുണ - എഫ്പിഒകൾ / സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ / സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

a.ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ (എഫ് പി ഒ-കൾ) / പ്രൊഡ്യൂസർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ്

 • പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ 35% ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രാന്റ്  
 • പരിശീലനത്തിനുള്ള പിന്തുണ
 • ഒ ഡി ഒ പി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗിനാണു മുൻഗണന നൽകുന്നത്
 • കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • നിർദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് ഇപ്പോഴത്തെ വിറ്റുവരവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കരുത്.

b.സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ (സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ)

i) സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ 

 • പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനും ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്വാശ്രയസംഘത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 40,000 രൂപ രൂപ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകും
 • നിലവിൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വാശ്രയ അംഗങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.
 • ഒ ഡി ഒ പി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗിനാണു മുൻഗണന നൽകുന്നത്
 • സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷൻ തലത്തിൽ seed capital നൽകുന്നു
 • എസ് എൻ എ/ എസ് ആർ എൽ എം സ്വാശ്രയ ഫെഡറേഷന് ഗ്രാന്റായി ഇത് നൽകുന്നു
 • സ്വാശ്രയസംഘം അംഗങ്ങൾക്ക് വായ്പയായി സ്വാശ്രയ ഫെഡറേഷൻ ഈ തുക നൽകും

ii)വ്യക്തിഗത എസ് എച് ജി അംഗത്തിനുള്ള പിന്തുണയും സ്വാശ്രയ തലത്തിലുള്ള ഫെഡറേഷനു മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പിന്തുണയും

 • ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രാന്റ് @ 35% പരമാവധി തുക 10 ലക്ഷം രൂപ
 • പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 10%, പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന് 20% മാർജിൻ തുക എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക് മതിയായ സ്വന്തം ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

iii)സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം/ കൈത്താങ്ങ് സഹായം 

 • എസ് ആർ എൽ എം-ലെ പ്രാദേശിക റിസോഴ്സ് വ്യക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സഹായം

 പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനുള്ള പിന്തുണ 

 • എഫ്‌പി‌ഒകൾ‌, സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ‌, സഹകരണസംഘങ്ങൾ‌, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ‌ സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്ക് 35% ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രാന്റ് നൽ‌കുന്നു.
 • ഒ ഡി ഒ പി ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന് മാത്രമാണ് പിന്തുണ
 • സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ സേവനം മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിയമന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കണം
 • ഇനിപ്പറയുന്ന പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്, സ്കീമിന് കീഴിൽ ധനസഹായം നൽകും.
  • Premises for assaying of agriculture produce, sorting, grading, warehouse and cold storage at the farm-gate
  • ഒ ഡി ഒ പി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിനുള്ള പൊതു സംസ്കരണ സൗകര്യം
  • ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ

 ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണ

 • എഫ്‌പി‌ഒകൾ‌/ സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ‌/ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്റർ‌പ്രൈസസുകളുടെ എസ് പി വി  എന്നിവയ്ക്കാണ്‌ സഹായം നൽകുന്നത്
 • പിന്തുണയ്‌ക്കായി യോഗ്യമായ ഇനങ്ങൾ
  • മാർക്കറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനത്തിനു പൂർണമായും ധനസഹായം നൽകുന്നു.
  • പൊതുവായ ബ്രാൻഡും പാക്കേജിംഗും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം
  • ദേശീയ, പ്രാദേശിക റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകളുമായും സംസ്ഥാനതല സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള സഹായം
  • ഉൽപ്പന്ന നിലവാരം ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം.
  • ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് - ജില്ലാ, പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആയിരിക്കണം.
  • ബ്രാൻഡിംഗിനും മാർക്കറ്റിംഗിനുമുള്ള പിന്തുണ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 50% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
  • പ്രൊപോസൽ ഒ ഡി ഒ പി  മായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം
  • സഹായത്തിന് അർഹതയുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ വിറ്റുവരവ് 5 കോടി രൂപയായിരിക്കണം

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പി.എം എഫ്.എം.ഇ-സ്കീമിനായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ജില്ലാതല ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമ നം. ജില്ല ജനറല്‍ മാനേജര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ് നം.
1 തിരുവനന്തപുരം അജിത്ത് എസ് 9188127001 ഷരത്ത് വി. എസ് മാനേജര്‍ 9946441550 0471-2326756
2 കൊല്ലം ബിജു കുര്യന്‍ 9188127002 ദിനേശ് ആര്‍ മാനേജര്‍ 9446108519 0474--2302774
3 പത്തനംതിട്ട അനില്‍കുമാര്‍ പി. എന്‍ 9446545440 മിനി മോള്‍ മാനേജര്‍ 9495110555 0468-2214639
4 ആലപ്പുഴ രഞ്ജിത് സി. ഒ 8281936494 ദീപ എം ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9495476958 O4772241272
5 കോട്ടയം എം. വി. ലൌലി 9188127005 വി. ആര്‍ രാകേഷ് മാനേജര്‍ 9497391255 481-2573259
6 ഇടുക്കി പി. എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍ 9188127006 സാഹില്‍ മുഹമ്മദ് മാനേജര്‍ 7012946527 048-62235507
7 എറണാകുളം നജീബ് പി. എ 9188127011 സംഗീത ആര്‍ മാനേജര്‍ 9495210216 0484-2421360
8 തൃശ്ശൂര്‍ കെ. എസ് കൃപ കുമാർ 9446384841 ജിഷ. കെ. എ മാനേജര്‍ 9447806550 0487-2361945
9 പാലക്കാട് സി. ജയ 9496176157 ഗിരീഷ്‌ എം മാനേജര്‍ 9495135649 0491 – 25055408
10 മലപ്പുറം കെ എസ് ശിവകുമാർ 9188127010 മനോജ്‌ വി. പി മാനേജര്‍ 9400897551 0483-2737405
11 കോഴിക്കോട് ബിജു പി എബ്രഹാം 9446384433 നിതിന്‍ കെ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 7736842373 0495-2765770
12 വയനാട് വിനോദ് കുമാര്‍ എസ് 9048290020 അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് എ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 9495891601 04936 202485
13 കണ്ണൂര്‍ ടി. ഒ ഗംഗാധരന്‍ 9497857014 ഷമ്മി എസ്. കെ മാനേജര്‍ 9446675700 0497-2700928
14 കാസര്‍ഗോഡ്‌ സജിത്ത് കുമാര്‍ കെ 9847747025 സജീര്‍ കെ. പി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 70125835663 0499-4255749