സ്ഥിര മൂലധന വായ്പകൾക്കും, പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പകൾക്കുമുള്ള പലിശയിളവ് പദ്ധതി

കോവിഡ് 19 മഹാമാരി മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം വിഷമ ഘട്ടത്തിലായ സൂക്ഷ്മ- ചെറുകിട- ഇടത്തരം യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മൂലധന പ്രവർത്തന വായ്പകൾക്കുള്ള പലിശയിളവ് പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 2019 ഏപ്രിൽ 1 നും, 2021 ഡിസംബർ 31 നും ഇടയിൽ, പുതുതായോ അധികമായോ, സ്ഥിര മൂലധന വായ്പയോ, പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പയോ എടുത്ത യൂണിറ്റുകൾക്ക് 12 മാസത്തേയ്ക്ക് പലിശയിളവ് ലഭിക്കും.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അർഹത

  • സംസ്ഥാനത്തെ ഉത്പാദന മേഖലയിലോ, ജോബ് വർക്ക് മേഖലയിലോ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം യൂണിറ്റുകൾ ആയിരിക്കണം.
  • ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഉദ്യം രജിസ്‌ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം.
  • വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന തീയതിയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ആറുമാസക്കാലയളവിൽ മൂന്നു മാസമെങ്കിലും യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരിയ്ക്കണം.

പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  • സ്ഥിര മൂലധന, പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പകൾക്കുള്ള പലിശയിളവ് ഇനത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി ഒറ്റത്തവണ ആനുകൂല്യം 1,20,000/- രൂപ ആയിരിക്കും.
  • പുതുതായോ, അധികമായോ എടുത്ത പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പയുടെ പലിശയിളവായി പരമാവധി 60,000/- രൂപ ലഭിക്കും.
  • പുതുതായോ, അധികമായോ എടുത്ത സ്ഥിര മൂലധന വായ്പയുടെ പലിശയിളവായി പരമാവധി 60,000/- രൂപ ലഭിക്കും.
  • വായ്പയുടെ ആദ്യ ഗഡു ലഭിയ്ക്കുന്ന തീയതി മുതലുള്ള 12 മാസത്തേയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക്/ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന പലിശ തുകയുടെ 50 ശതമാനമാണ് സഹായമായി ലഭിയ്ക്കുക.
  • പുതുതായോ അധികമായോ എടുത്ത/ എടുക്കുന്ന വായ്പകൾ 2019 ഏപ്രിൽ 1 നും, 2021 ഡിസംബർ 31 നും ഇടയിൽ എടുത്തതായിരിക്കണം.
  • പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിയ്ക്കുന്ന ആനുകൂല്യം, അപേക്ഷിയ്ക്കുന്ന യൂണിറ്റിന്റെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനം മുഖേന പാദവാർഷികമായി നൽകുന്നതാണ്.

 എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

നേരിട്ടോ ഓൺലൈൻ ആയോ ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർക്കാണ് അപേക്ഷയും, അനുബന്ധ രേഖകളും നൽകേണ്ടത്.

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഐ.എസ്.എസ്-വ്യവസായ ഭദ്രത-സ്കീമിനായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ജില്ലാ തല ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമ നം. ജില്ല ജനറല്‍ മാനേജര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ് നം.
1 തിരുവനന്തപുരം അജിത്ത്. എസ് 9188127001 ഷരത്ത് വി. എസ് മാനേജര്‍ 9946441550 0471-2326756
2 കൊല്ലം ബിജു കുര്യന്‍ 9188127002 ശിവകുമാര്‍. എസ് മാനേജര്‍ 9446300548 0474--2302774
3 പത്തനംതിട്ട അനില്‍കുമാര്‍ പി. എന്‍ 9446545440 ലിസ്സിയാമ്മ മാനേജര്‍ 9446828587 0468-2214639
4 ആലപ്പുഴ രഞ്ജിത് സി. ഒ 8281936494 അജിമോന്‍ കെ.എസ് മാനേജര്‍ 9496333376 0477-2241632 / 0477-2241272
5 കോട്ടയം എം. വി. ലൌലി 9188127005 അര്‍ജുനന്‍ പിള്ളൈ ആര്‍ മാനേജര്‍ 9446594808 0481-2573259
6 ഇടുക്കി പി. എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍ 9188127006 ദിനേശ് ആർ മാനേജര്‍ 9446108519 0486-2235507
7 എറണാകുളം നജീബ് പി. എ 9188127011 പ്രണപ് ജി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 9744490573 0484-2421360
8 തൃശ്ശൂര്‍ കെ. എസ് കൃപ കുമാർ 9446384841 സജി.എസ് മാനേജര്‍ 9947123325 0487-2361945
9 പാലക്കാട് സി. ജയ 9496176157 ഗിരീഷ്‌ എം മാനേജര്‍ 9495135649 0491-2505408
10 മലപ്പുറം കെ എസ് ശിവകുമാർ 9188127010 മനോജ്‌. വി പി മാനേജര്‍ 9400897551 0483-2737405
11 കോഴിക്കോട് ബിജു. പി. എബ്രഹാം 9446384433 ശ്രീജന്‍ വി.കെ മാനേജര്‍ 9447501272 0495-2765770
12 വയനാട് വിനോദ് കുമാര്‍ എസ് 9048290020 അനീഷ്‌ നായര്‍. എം മാനേജര്‍ 8848109505 0493-6202485
13 കണ്ണൂര്‍ ടി. ഒ ഗംഗാധരന്‍ 9497857014 ഷമ്മി. എസ്.കെ മാനേജര്‍ 9446675700 0497-2700928
14 കാസര്‍ഗോഡ്‌ സജിത്ത് കുമാര്‍ കെ 9847747025 സജിത്ത്കുമാര്‍.കെ മാനേജര്‍ 9847747025 0499-4255749