വകുപ്പില് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പദ്ധതികള് ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് 2012-ല് സംരംഭകസാഹായപദ്ധതി നിലവില് വന്നു. ഉത്പാദന മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ എം.എസ്.എം.ഇ. സംരംഭങ്ങള്ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സഹായത്തിനര്ഹതയുണ്ട്. 01.04.2012 മുതല് നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കാണ് അര്ഹതയുണ്ടാവുക.

ലക്ഷ്യങ്ങള്.

 സൂക്ഷമ,ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം നല്കുക.

 സര്ക്കാര് ഫണ്ട് ക്യത്യമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംരംഭകര്ക്കുള്ള സഹായം നല്കുക.

 

അംഗീകാരം നല്കുന്ന അധികാരി.

ഇ.എസ്.എസ്. പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും അംഗീകാരം നല്കുന്നത്.

 പ്രാരംഭ സഹായം- ജനറല് മാനേജര്, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം.

 2 കോടി വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം- ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി.

 2 കോടിക്കുമുകളില് നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം- സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി.

 

ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി.

 ജില്ലാ കളക്ടര് (ചെയര്മാന്).

 ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്.

 ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധി.

 കെ.എഫ്.സി. ജില്ലാ മാനേജര്.

 കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധി.

 ജനറല് മാനേജര്, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം. (മെമ്പര് സെക്രട്ടറി).

സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റി.

 വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് (ചെയര്മാന്)

 ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധി.

 കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്.

 കെ.എഫ്.സി. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്.

 എം.എസ്.എം.ഇ (സി.ഐ) ഡയറക്ടര്.

 കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി.

 എസ്.എല്.ബി.സി.കണ്വീനര് / പ്രതിനിധി.

 അഡീഷണല് ഡയറക്ടര് വ്യവസായ വാണിജ്യം ( ജനറല്)-മെമ്പര് സെക്രട്ടറി.

ഇ.എസ്.എസ്. വഴി നല്കുന്ന സഹായങ്ങള്.

 ഭൂമി, കെട്ടിടം, യന്ത്ര സാമഗ്രികള്, വൈദ്യൂതീകരണം, അത്യാവശ്യ ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങള്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഉപാധികള്, മറ്റു സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള് എന്നിവ സഹായത്തിന് അര്ഹമാണ്.

 സാധാരണ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവര്ക്ക് സ്ഥിരമൂലധനത്തിന്റെ 15% പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് സഹായം.

 ചെറുപ്പക്കാര് (18 മുതല് 45 വയസ്സ് വരെ), വനിതകള്, പട്ടികജാതി/ പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗം എന്നിവര്ക്കുള്ള സഹായം 20% പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

 മുന്ഗണനാ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട സംരംഭങ്ങള്ക്ക് അധികസഹായമായി 10% പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അര്ഹതയുണ്ട്.

 പിന്നോക്ക ജില്ലകളായ ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസര്ഗോഡ്, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളില് ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്ക് അധികസഹായമായി 10% പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അര്ഹതയുണ്ട്.

 ഒരു സംരംഭത്തിന് പരമാവധി അര്ഹമായ സഹായം 30 ലക്ഷം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംരംഭ സഹായ പദ്ധതിയുടെ വിവിധഘട്ടങ്ങള്

 പ്രാംരംഭ സഹായം. സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാണ് പ്രാരംഭ സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നല്കേണ്ടത്. ബാങ്ക് ടേം ലോണ് അനുവദിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആകെ അര്ഹമയ സഹായത്തിന്റെ 50% പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭ സഹായം.

 നിക്ഷേപ സഹായം. സ്ഥാപനം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമാണ് നിക്ഷേപ സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നല്കേണ്ടത്. പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച് ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് അപേക്ഷ നല്കണം. നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ വിപുലീകരണം, വൈവിധ്യവല്ക്കരണം, ആധുനിക വല്ക്കരണം എന്നിവയും നിക്ഷേപ സഹായത്തിന്റെ പരിധിയില് വരുന്നു.

 സാങ്കേതിക സഹായം. സര്ക്കാര് അംഗീക്യത ഏജന്സികളില് നിന്നും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങള്ക്കാണ് അര്ഹതയുള്ളത്. സ്ഥാപനം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച് 6 മാസത്തിനുള്ളില് അപേക്ഷ നല്കണം.

മുന്ഗണനാ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട സംരംഭങ്ങള്.

 റബ്ബര് അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങള്.

 റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര നിര്മ്മാണം.

 ബയോടെക്നോളജി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങള്.

 ബയോ ഡിഗ്രേഡബിള് പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായങ്ങള്.

 ബയോ ഫേര്ട്ടിലൈസര് വ്യവസായങ്ങള്.

 കാര്ഷിക ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ വ്യവസായങ്ങള്.

 പാരമ്പര്യേതര ഊര്ജോല്പാദനത്തിനുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികളും മറ്റുപകരണങ്ങളും നിര്മ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങള്.

 100% കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകള്.

 പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങള് പുന:സംസ്ക്കരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്.

നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെടുന്ന സംരംഭങ്ങള്.

 സര്വ്വീസ് കാറ്റഗറിയില്പ്പെട്ട സംരംഭങ്ങള്.

 റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര നിര്മ്മാണമല്ലാതെയുള്ള തയ്യല് യൂണിറ്റുകള്.

 തടി മില്ലുകള്.

 ആസ്ബസ്റ്റോസ് സംസ്ക്കരണം.

 എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്റ്റീല് റീ റോളിംഗ് മില്ലുകള്.

 ഫ്ളെ ആഷില് നിന്നും സിമന്റ് നിര്മ്മാണം ഒഴികെയുള്ള സിമന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്.

 കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികള്

 ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ, കളര് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകള്.

 മദ്യനിര്മ്മാണശാലയും മറ്റു ഡിസ്റ്റിലറികളും.

 സോപ്പിന്റെ ഗ്രേഡിലുള്ള സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ്

 മെറ്റല് ക്രഷര് യൂണിറ്റുകള്.

 അയണ്, കാല്സ്യം കാര്ബൈഡ് നിര്മ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്.

 പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് നിര്മ്മാണയൂണിറ്റുകള്.

 പവര് ഇന്റന്സീവ് യൂണിറ്റുകള്.

Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram