35 ലക്ഷം ജനങ്ങള്ക്ക് തൊഴിലവസരവും, ഏകദേശം 36,000 കോടി രൂപ വിദേശനാണ്യവും രാജ്യത്തിന് നേടിത്തരുന്ന മേഖലയാണ് കരകൗശല മേഖലരാജ്യത്തിന്റഎ പരമ്പരാഗത മേഖലയുടെ അര്ത്ഥഭംഗിയും, സംസ്കാര വൈവിധ്യവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ കരകൗശല മേഖലമോശമായ ഉത്പാദന ക്ഷമത, മോശമായ വേതനം, കഠിനവും വിരസവുമായ ജോലിസ്ഥലം തുടങ്ങിയവ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്പുതിയ തലമുറയില്പ്പെട്ട യുവാക്കള്ക്ക് മേഖലയില്തുടരുന്നതിനുള്ള താത്പര്യക്കുറവും ഉണ്ട്കരകൗശലമേഖലയുടെ സാധ്യത മാനസ്സിലാക്കികൊണ്ട് കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്പുതിയ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്ക്ലസ്റ്റര്പദ്ധതി, ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും കരകൗശല വികസന കേന്ദ്രങ്ങളുംനൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം, മാതൃകയും, ഉല്പ്പന്ന വികസനം, വിപണനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ഉണ്ടാക്കല്‍, കരകൗശല ടൂറിസം തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ പദ്ധതികള്‍.  കേരളത്തില്ഏകദേശം 1.7 ലക്ഷം കരകൗശല വിദഗ്ധര്മേഖലയില്പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്കേരളത്തില്‍ 32 വ്യത്യസ്ത കരകൗശല തൊഴിലുകളാണുള്ളത്ആനക്കൊമ്പ്, ദന്തം എന്നിവയിലെ കൊത്തുപണി, ഓട്ടുപാത്രങ്ങള്വാര്ക്കുന്നത്, കൈകൊണ്ടുള്ള ചിത്രത്തുന്നല്‍, ചിരട്ടയില്നിന്നും കരകൗശല വസ്തുനിര്മ്മാണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്‍.  രകേരള സര്ക്കാര്നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ മദ്ധ്യസ്ഥരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നേരിട്ട് കരകൗശല  വിദഗ്ധര്ക്ക് നിപുണത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍, ഉത്പാദനക്ഷമത, വിപണന സാദ്ധ്യതകള്എന്നിവ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, സഹകരണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്.

കരകൗശല മേഖലയിലെ പ്രധാന പദ്ധതികയള്ചുവടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

  • കരകൗശല മേഖലയിലെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം.

      താഴെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും, അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമാണ് പദ്ധതി സഹായം നല്കുന്നത്.

1.    സുരഭി- ഹാന്ഡിക്രാഫ്റ്റ് അപ്പെക്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

2.    കെ.എസ്.ബി.സി -കേരളാസ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന്

3.    കാഡ്കോ- കേരള ആര്ട്ടിസാന്സ് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന്

4.    എച്ച്.ഡി,സി.കെ-ഹാന്ഡീക്രാഫ്റ്റ് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന്

5.    കെല്പാം-കേരളാസ്റ്റേറ്റ് പാമിറാ പ്രോഡക്ട്സ് ഡവലപ്മെന്റ് വെല്ഫയര്കോര്പ്പറേഷന്ലിമിറ്റഡ്.

  • കരകൗശല മേഖലയില്കോമണ്ഫെസിലിറ്റ് സര്വ്വീസ് സെന്ററുകള്സ്ഥാപിക്കുക

കരകൗശലമേഖല നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്, താങ്ങാന്കഴിയുന്ന നിരക്കില്സേവനങ്ങളും, യന്ത്ര സാമഗ്രികളും കരകൗശല വിദഗ്ധര്ക്കു ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളില്കരകൗശല ഉല്പ്പന്നങ്ങള്നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുസേവന കേന്ദ്രങ്ങള്സ്ഥാപിക്കുന്നതു വഴി പരിശീലനങ്ങള്നല്കുന്നതിനും , ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണപരിശോധന നടത്തുന്നതിനും, യന്ത്രങ്ങള്ഉപയോഗിച്ച് ജോലിചെയ്യുന്നതിനും, ഉത്പന്നത്തിന്റെ അവസാന മിനുക്കുപണികള്ചെയ്യുന്നതിനും അവസരം ലഭിക്കുന്നുപുതിയ രൂപകല്പ്പനകള്കണ്ടെത്തുന്നതിനും, സുരഭി, കാഡ്കോ, എച്ച്.ഡി.സി.കെ, കെല്പാം എന്നിവടങ്ങളില്പൊതു സേവനകേന്ദ്രങ്ങള്സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനിക വത്കരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

  • അസിസ്റ്റന്റ് സ്കീം ഫോര്ഹാന്ഡീക്രാഫ്റ്റ് ആര്ട്ടിസാന്സ് (ആശ)
  • പരമ്പരാഗത മേഖലയില്തൊഴിലവസരങ്ങള്സൃഷ്ടിക്കല്
  • കേരളത്തലെ കരകൗശല വിദഗ്ധര്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്ഡുകള്‍ 
  •  ക്ലസ്റ്റര്വികസനവും, സി.എഫ്,എസ്.സി സ്ഥാപിക്കലും
Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram